Over Stichting Alpaca Rescue Nederland

Beleidsplan Stichting Alpaca Rescue Nederland

Inleiding

Stichting Alpaca Rescue Nederland heeft ten doel de opvang, verzorging en resocialisatie van alpaca’s en het actief uitdragen van kennis en ervaring over de verzorging en het houden van alpaca’s.

Verzorging:  Alpaca Rescue Nederland kan tot zo’n 40 alpaca’s tegelijkertijd opvangen. Als een alpaca wordt opgenomen door Alpaca Rescue Nederland, doet de eigenaar afstand van het dier en neemt de stichting de volledige zorg over.

Kennisoverdracht: Stichting Alpaca Rescue Nederland wil een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van kennis van, en de band tussen, mens, dier en natuur. Door als gedegen organisatie met respect voor dier, natuur en milieu te opereren en haar faciliteiten, kennis en ervaring aan zoveel mogelijk geïnteresseerden ter beschikking te stellen.

Door middel van verschillende activiteiten, trainingen en workshops te organiseren, streeft de stichting naar deze kennis overdracht. Ook wordt er via de website en social media kennis overgedragen en beschikbaar gesteld.

Termijn van beleidsplan bedraagt 1 jaar: 2021

alpaca verzorging

ANBI- Status voor Stichting Alpaca Rescue Nederland

Stichting Alpaca Rescue Nederland is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling die het algemeen belang dient. Alpaca Rescue Nederland staat ingeschreven onder haar volledige naam: Stichting Alpaca Rescue Nederland. 

Door deze ANBI-status kunnen onze donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. En voor Alpaca Rescue Nederland zelf betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen, waardoor jouw bijdrage voor 100% bij ons terecht komt.

Visie:

De stichting Alpaca Rescue Nederland is van mening dat alle alpaca’s recht hebben op goede zorg, huisvesting en gezelschap van soortgenoten.

Missie:

Voor verwaarloosde en mishandelde alpaca’s uit Nederland en België bieden wij crisis opvang en zorgen wij voor passende zorg, socialisatie, training en uiteindelijk een goed passend thuis.

Door de afwezigheid van zo’n organisatie hebben wij het idee opgevat de Rescue voor Alpaca’s te beginnen. Door de Stichting zullen wij bijdragen aan de verbeterde relatie tussen mens en alpaca, verspreiden van kennis en het creëren van bewustwording over wat alpaca’s nodig hebben.

Doelstelling

Door het verzorgen van workshops, trainingen, rondleidingen en de fysieke opvang van alpaca’s in nood zullen wij de bewustwording creëren en verwaarloosde en mishandelde alpacas een kans bieden op een goed thuis.

Huidige situatie

Stichting Alpaca Rescue Nederland is op 15 december 2020 opgericht en staat daarom aan het begin van haar bestaan.  Op dit moment zijn er 13 alpaca’s in opvang. Daarnaast heeft de stichting al één alpaca kunnen herplaatsen en heeft zij bemiddeld tussen verschillende eigenaren waarvan (een deel) van de kuddes was overleden en heeft een herplaatsing tot stand gebracht.

Activiteiten van de organisatie

Het doel is om Rescue alpaca’s Zara en Zora gezond te maken en in 2021 te herplaatsen. In het meest ideale plaatje met een derde alpaca erbij en naar een kleinschalige hobby houder. Komend jaar zal de stichting verschillende jonge alpaca’s opnemen welke zij zal trainen en socialiseren alvorens hen, samen met andere mannelijke rescue alpaca’s te herplaatsen.

Doormiddel van opvang en het behouden van een basis aantal dieren zal de stichting proberen de doorstroom van Rescue alpacas te waarborgen.

Financiën.

Door middel van activiteiten, workshops en trainingen, zal de stichting voorzien in het onderhoud en de kosten van de rescue alpacas. De opbrengsten worden geheel besteed aan het welzijn, huisvesting en (medische) zorg voor de dieren,

Daarnaast ontvangt de stichting giften en gaven van dierenliefhebbers, de ‘Vrienden van Alpaca Rescue Nederland. De stichting ontvangt geen overheidssubsidie.

Donaties die we ontvangen worden uitsluitend besteed aan onze twee doelstellingen, het verzorgen van verwaarloosde alpacas en het actief uitdragen en delen van kennis en ervaring over (de verzorging van) alpacas.

Het vermogen wat de stichting eventueel zal opbouwen zal als buffer dienen om ernstige gevallen te kunnen opvangen en tijden te kunnen overbruggen wanneer er misschien minder aanwas van het vermogen is.

Organisatie

Naam: Stichting Alpaca Rescue Nederland

Prelaatweg 69

4363 ND Aagtekerke

KvK nummer : 81189583

RSIN nummer: 8619.77.932

Website : www.alpacarescuenederland.nl

Telf. : 0118 583 999

Bestuur: De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste drie leden. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het bestuur:

Voorzitter: Mara Houmes-Vlaander

Secretaris: Eva Coppoolse

Penningmeester: Heleen Bommeljé

De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden.

alpaca training